top of page
Search

Sushi Yorokobu Bkk

Updated: Apr 9, 2022

Sushi Yorokobu is come from Hong Kong, Thailand is the first branch - Sushi Yorokobu Bkk.


Sushi Yorokobu Hong Kong is the 5 stars famous omakase restaurantSushi Yorokobu Bkk is the first branch from Hong Kong.

15 views0 comments
bottom of page